BOGU NA CHWAŁĘ - LUDZIOM NA POŻYTEK

MDP OSP ŻEGOCINA - REGULAMIN

REGULAMIN MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŻEGOCINIE
zatwierdzony uchwałą Zarządu OSP z dnia 13 września 2008 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE, PODSTAWA POWOŁANIA MDP, MISJA I ZADANIA MDP

1. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Ochotniczej Staży Pożarnej w Żegocinie (MDP OSP Żegocina) istnieje na podstawie Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej.
2. MDP stanowi część składową Ochotniczej Straży Pożarnej w Żegocinie.
3. Misją MDP jest wychowywanie młodego człowieka w Prawdzie, Sprawiedliwości, Dobrze i Pięknie oraz dawanie mu sposobności do harmonijnego rozwoju duchowego, intelektualnego, społecznego i fizycznego, poprzez zainteresowanie go działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania do bezinteresownych działań w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej w Żegocinie w duchu służby, wzajemności i pracy nad sobą.
4. MDP posiada logo będące symbolem Misji MDP.
5. Podstawowymi zadaniami MDP są:
a. organizowanie działalności wychowawczej, edukacyjnej i kulturalnej,
b. podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków,
c. szerzenie wiedzy i umiejętności w dziedzinie ogólnie pojętego bezpieczeństwa,
d. organizowanie turystyki i rekreacji członkom MDP i niezrzeszonym, służące poznawaniu dziedzictwa kulturowego kraju,
e. rozwijanie sprawności fizycznej członków MDP poprzez zainteresowanie uprawianiem przez nich różnych dyscyplin sportowych,
f.  nauka zasad zdrowej rywalizacji i pracy w grupie,
g. prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
h. wspieranie działalności wolontarystycznej członków MDP na rzecz społeczności,
i.  reprezentowanie MDP i OSP Żegocina w czasie uroczystości strażackich, religijnych i patriotycznych.
6. MDP ma prawo używać Proporca Drużyny.
7. Obrzędowość drużyn i wzory proporców drużyn zatwierdza Rada MDP.
8. Na wniosek Rady MDP Walne Zebranie Członków OSP Żegocina może nadać MDP Patrona.
9. MDP prowadzi dokumentację działalności w formie Książki Pracy MDP i Kroniki MDP.

CZŁONKOWIE MDP, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

11. Do MDP mogą być przyjmowane dziewczęta i chłopcy w wieku od 8 do 18 lat posiadający pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na przynależność do MDP.
12. O przyjęciu na Kandydata do MDP decyduje Rada MDP.
13. Kandydat do MDP w ciągu 1 miesięcy od daty przyjęcia ma obowiązek rozpisania Próby Kandydackiej MDP.
14. Kandydat do MDP zalicza Próbę Kandydacką MDP w ciągu 3 miesięcy od daty jej rozpisania.
15. Po zaliczeniu Próby Kandydackiej MDP Kandydat do MDP zostaje dopuszczony do złożenia Ślubowania Członków MDP, po złożeniu którego staje się pełnoprawnym członkiem MDP.
16. Członkowie MDP mają prawo:
a. korzystania z bazy i wszelkich urządzeń technicznych OSP w obecności Opiekuna MDP, instruktorów MDP lub osób upoważnionych,
b. używania umundurowania i odznak organizacyjnych,
c. uczestnictwa w konkursach na Dowódcę MDP,
d. wybierania i bycia wybieranym na funkcję Zastępcy Dowódcy MDP,
e. bycia powołanym na funkcję Dowódcy Sekcji MDP,
f.  nagradzania za wyróżniającą się pracę w MDP,
g. uczestnictwa w nieodpłatnych szkoleniach organizowanych przez OSP Żegocina i inne podmioty,
h. uczestnictwa we wszelkich formach turystyki i rekreacji organizowanych przez OSP Żegocina i inne podmioty,
i.  do własnej inicjatywy i wdrażania własnych pomysłów dotyczących form i metod działania MDP.
17. Członkowie MDP mają obowiązek:
a. pracy nad sobą,
b. kulturalnego zachowywania się,
c. odnoszenia się z szacunkiem i życzliwością do przełożonych i innych członków MDP i OSP Żegocina,
d. osiągania dobrych wyników w nauce,
e. wywiązywania się z przyjętych na siebie obowiązków,
f.  posłuszeństwa względem przełożonych,
g. reprezentowania MDP na zewnątrz,
h. przestrzegania postanowień Statutu OSP Żegocina i Regulaminu MDP OSP Żegocina,
i.  troszczenia się o dobre imię OSP Żegocina i MDP OSP Żegocina,
j.  przejawiania dbałości o powierzony sprzęt,
k. aktywnego uczestnictwa w zbiórkach MDP i szkoleniu pożarniczym,
l.  brania czynnego udziału w działalności OSP.
18. Za wzorowe wykonywanie obowiązków członek MDP może otrzymać następujące wyróżnienia:
a. pochwałę Dowódcy MDP,
b. pochwałę Opiekuna MDP,
c. pochwałę Naczelnika OSP,
d. pochwałę Zarządu OSP,
e. odznakę MDP OSP,
f.  pisemne wyróżnienie (np. list pochwalny, dyplom) nadany przez władze Związku OSP RP.
19. Za niewywiązywanie się z obowiązków członek MDP może otrzymać następujące kary:
a. upomnienie Dowódcy MDP,
b. upomnienie Opiekuna MDP,
c. upomnienie Naczelnika OSP,
d. zawieszenie w prawach członka MDP,
e. wykluczenie z MDP.
20. Kary wymienione w punkcie 19, lit. „d” i „e” nakłada Rada MDP na wniosek Dowódcy MDP albo Opiekuna MDP. Wniosek w tej sprawie musi posiadać formę pisemną i zawierać odpowiednią argumentację. Po przyjęciu przez Radę MDP wniosku i zastosowaniu kary, ukaranemu przysługuje zapoznanie się z treścią wniosku, co potwierdza własnoręcznym podpisem.
21. Wykluczonemu z MDP przysługuje prawo złożenia w ciągu 7 dni od daty poinformowania go o wykluczeniu z MDP wniosku do Zarządu OSP o przywrócenie członkostwa w MDP. Wniosek składa się za pośrednictwem Opiekuna MDP.
22. W przypadku, gdy wykluczony nie złożył wniosku, o którym mowa w punkcie 21, bądź złożył go po upływie 7 dni, Opiekun MDP zawiadamia rodziców lub opiekunów prawnych wykluczonego o zastosowanej karze, w razie potrzeby zawiadamia również szkołę.
23. Skreślenie z listy członków MDP może nastąpić na własną prośbę członka MDP, a także na żądanie jego rodziców lub opiekunów prawnych.

STRUKTURA MDP

24. MDP dzieli się na drużynę męską i żeńską.
25. MDP dzielą się na sekcje według wieku:
•    sekcja „Płomyki” – 12-15 lat
•    sekcja „Ogniki” – 16-18 lat

WŁADZE ZWIERZCHNIE

26. Zwierzchnią władzą MDP jest Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Żegocinie.
27. Zarząd OSP Żegocina wyznacza Opiekuna MDP, któremu deleguje swoje kompetencje związane z pełnieniem władzy zwierzchniej nad MDP. Opiekun MDP odpowiada za całokształt pracy MDP.

OPIEKUN MDP

28. Opiekunem MDP może być członek OSP Żegocina posiadający kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu działalności wychowawczej dla dzieci i młodzieży, potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami
i uprawnieniami.
29. Opiekun MDP ma prawo:
a. wydawania rozkazów służbowych,
b. mianowania i odwoływania Instruktorów MDP,
c. mianowania i odwoływania Dowódcy MDP,
d. uczestnictwa w pracach Rady MDP,
e. ewaluacji działań podejmowanych przez instruktorów MDP i dowódców MDP w ramach pracy z MDP,
f.  wizytacji wszelkich imprez organizowanych przez MDP, bądź tych, w których MDP uczestniczy,
g. zlecania dowódcom MDP i członkom MDP zadań do wykonania,
h. nadawania pochwał i upomnień członkom MDP,
i.  uczestnictwa w nieodpłatnych kursach szkoleniowych bezpośrednio związanych z podejmowaną przez niego działalnością na rzecz MDP,
30. Opiekun MDP ma obowiązek:
a. wielopłaszczyznowej pracy nad sobą,
b. sprawowania merytorycznego nadzoru nad działalnością MDP,
c. czuwania nad bezpieczeństwem członków MDP w czasie działań z MDP,
d. dbania o właściwy wizerunek MDP i OSP Żegocina,
e. kształcenia instruktorów MDP, Dowódcy MDP, zastępców dowódcy MDP, członków MDP,
f.  wspierania działań instruktorów MDP, Dowódcy MDP, zastępców dowódcy MDP, członków MDP,
g. promowania działalności MDP,
h. pozyskiwania środków na działalność MDP,
i.  dawania dobrego przykładu członkom MDP poprzez swoją postawę religijną i obywatelską oraz stosunek do otoczenia i zachowanie.

INSTRUKTOR MDP

31. Instruktorem MDP może być pełnoletni członek OSP Żegocina.
32. Instruktor MDP ma obowiązek:
a. czuwania nad bezpieczeństwem członków MDP w czasie działań z MDP,
b. dbania o właściwy wizerunek MDP i OSP Żegocina,
c. kształcenia członków MDP i organizowania im czasu,
d. wspierania działań członków MDP,
e. dawania dobrego przykładu członkom MDP poprzez swoją postawę religijną i obywatelską oraz stosunek do otoczenia i zachowanie.
33. O wszelkich działaniach podejmowanych z MDP Instruktor MDP musi powiadamiać Opiekuna MDP.

DOWÓDCA MDP

34. Dowódca MDP jest wyłaniany w wyborach przeprowadzanych przez Opiekuna MDP.
35. Dowódca MDP może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu OSP z głosem doradczym.
36. Dowódca MDP i ma prawo:
a. wydawania rozkazów służbowych,
b. decydującego głosu w sprawach związanych z działalnością drużyny,
c. korzystania z pomocy Opiekuna MDP i instruktorów MDP w zakresie prowadzenia drużyny,
d. przedstawiania członkom MDP kandydatów na funkcję Zastępcy Dowódcy MDP,
e. powoływania i odwoływania dowódców sekcji MDP,
f.  zlecania zadań do wykonania Zastępcy Dowódcy MDP, dowódcom sekcji MDP oraz członkom MDP,
g. nadawania pochwał i upomnień członkom MDP,
h. uczestnictwa w nieodpłatnych kursach szkoleniowych bezpośrednio związanych z podejmowaną przez niego działalnością na rzecz MDP,
37. Dowódca MDP ma obowiązek:
a. wielopłaszczyznowej pracy nad sobą,
b. czuwania nad bezpieczeństwem członków MDP w czasie działań z MDP,
c. stwarzania członkom MDP właściwych warunków do rozwoju,
d. dbania o interesy członków MDP i reprezentowania tych interesów przed przełożonymi,
e. dbania o właściwy wizerunek MDP i OSP Żegocina,
f. uczestnictwa w pracach Rady MDP,
g. reprezentowania MDP na zewnątrz,
h. organizowania pracy MDP,
i. realizowania zadań zleconych przez Opiekuna lub instruktora MDP,
j. przedkładania Opiekunowi MDP szczegółowych sprawozdań z działalności MDP,
k. przedkładania Zarządowi OSP wniosków o nadanie wyróżnień członkom MDP,
l.  przedkładania podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków OSP Żegocina sprawozdania z działalności za miniony rok i planu zamierzeń na rok następny,
m. dawania dobrego przykładu członkom MDP poprzez swoją postawę strażacką, religijną
i obywatelską oraz stosunek do otoczenia i zachowanie.
52. Obowiązkiem Dowódcy MDP jest ukończenie kursu dla Dowódców MDP.
53. O wszelkich działaniach podejmowanych z MDP Dowódca MDP musi powiadamiać Opiekuna MDP.
54. Za niewywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków Dowódca MDP może zostać odwołany z funkcji.

ZASTĘPCA DOWÓDCY MDP

55. Zastępca Dowódcy (MMDP i ŻMDP) jest wybierany przez członków MDP z kandydatów przedstawionych przez Dowódcę i zaakceptowanych przez Opiekuna MDP.
56. Zastępca Dowódcy MDP ma obowiązek:
a. czuwania nad bezpieczeństwem członków MDP w czasie działań z MDP podczas nieobecności Dowódcy,
b. dbania o właściwy wizerunek MDP i OSP,
c. uczestnictwa w pracach Rady MDP,
d. reprezentowania MDP na zewnątrz,
e. organizowania pracy MDP podczas nieobecności Dowódcy MDP,
f.  realizowanie zadań zleconych przez Dowódcę MDP lub Opiekuna MDP,
g. dawania dobrego przykładu członkom MDP poprzez swoją postawę strażacką, religijną i obywatelską oraz stosunek do otoczenia i zachowanie.
58. O wszelkich działaniach podejmowanych z MDP Zastępca Dowódcy MDP musi powiadamiać Dowódcę MDP,
59. Za niewywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków Zastępca Dowódcy MDP może zostać odwołany z funkcji.

DOWÓDCA SEKCJI MDP

61. Dowódcę Sekcji MDP powołuje Dowódca MDP z kandydatów zaakceptowanych przez Opiekuna MDP.
62. Do zadań Dowódcy Sekcji należy w szczególności realizowanie działań zleconych przez Dowódcę MDP,
63. Za niewywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków Dowódca Sekcji MDP może zostać odwołany
z funkcji przez Dowódcę MDP.

RADA MDP

65. Rada MDP kieruje działalnością MDP.
66. Członkami Rady MDP są: Opiekun MDP, Dowódca MDP, Dowódca Sekcji i ich zastępcy, sekretarz, kronikarz i skarbnik.
67. Pracami Rady MDP kieruje Dowódca MDP,
68. Do zadań Rady MDP należy:
a. ustalenie planów działań MDP uwzględniających potrzeby środowiska, zdobywanie wiedzy, doskonalenie umiejętności oraz rozwijanie zainteresowań członków MDP,
b. rozpatrywanie spraw związanych z utrzymaniem porządku dyscypliny w MDP,
c. omawianie wyników działalności MDP i wniosków przedstawianych władzom OSP w różnych sprawach,
d. rozpatrywanie skarg i wniosków członków MDP,
e. wypowiadanie się w sprawach organizacyjnych członków MDP,
f. ustalanie zasad i podziału pracy w MDP,
g. omawianie innych spraw wynikających z działalności MDP.
69. W celu właściwej realizacji zadań Rada MDP opracowuje Roczny Plan Działalności MDP (RPD) biorąc za podstawę zadania wynikające z Regulaminu MDP oraz kierunków działania OSP Żegocina i Związku OSP RP.
70. Projekt RPD przedstawiają Radzie MDP Dowódca MDP (działania podejmowane przez MDP).
71. W zależności od bieżących potrzeb organizacyjnych związanych z zapewnieniem właściwej pracy drużyn Opiekun MDP może zwoływać połączone posiedzenia Rad MDP.
72. Członkowie Rady MDP mogą otrzymać wyposażenie służbowe, które będzie przydzielane przez Opiekuna MDP, a zależne będzie od aktualnego stanu ilościowego tego sprzętu.

PRZEPISY KOŃCOWE

73. Członkowie MDP powinni brać udział w pracach prewencyjnych, polegających na upowszechnianiu przestrzegania zasad bezpieczeństwa ogólnego, szczególnie w środowisku młodzieżowym, służąc jednocześnie własnym przykładem w tym względzie.
74. Członkom MDP nie wolno odbywać ćwiczeń stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia oraz wymagających sprawności przekraczających ich fizyczne możliwości.
75. Członkom MDP nie wolno bezpośrednio uczestniczyć w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
76. Członkowie MDP mogą brać udział w indywidualnych i zespołowych zawodach sportowo-pożarniczych i innych.
77. MDP może zostać rozwiązana na podstawie uchwały Zarządu OSP Żegocina.
78. Regulamin MDP OSP Żegocina po raz pierwszy zatwierdza Walne Zebranie Członków OSP.
79. Zmiany w Regulaminie MDP OSP Żegocina dokonywane są przez Zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na wniosek Opiekuna MDP, Rady bądź Rady MDP.

powrót

© Ochotnicza Straż Pożarna w Żegocinie - All rights reserved.